St.Petersburg, Pushkin (Тsarskoye Selo), 4 Radishcheva st.